Laboratorium badań materiałów konstrukcyjnych i spawanych.

  Próba udarności polega na złamaniu jednym uderzeniem spadającego młota wahadłowego próbki z naciętym karbem. Energia zużyta na złamanie próbki wyrażona w dżulach jest miarą udarności materiału. Młot Charpy’ego wykorzystywany jest przez nas m.in. do badania udarności stali, złączy spawanych, przeznaczonych do pracy zakresie nawet bardzo niskich temperatur sięgających minus 196 stopni Celsjusza.

Na Państwa zlecenie, eksperci DIAGTEST wykonają szereg specjalistycznych testów badań niszczących DT, dopasowanych do specyfiki badanego materiału oraz jego zastosowania.

 • Próba zginania

  Celem statycznej próby zginania poprzecznego złączy spawanych jest ustalenie odporności na zginanie badanych połączeń zarówno w przypadku rozciągania lica i grani oraz badanie przełomu próbki w przypadku pęknięcia. Zginanie próbek przeprowadza się dla kątów od 0o do max. 180o na maszynie wytrzymałościowej ZD-40 o zakresie pomiarowym 4kN – 400kN. Badania próby zginania powinny być przeprowadzone zgodnie z normami oraz instrukcją techniczną maszyny. Kryteria oceny przeprowadzonych badań statycznej próby zginania określone są w normach przedmiotowych. Wszystkie przypadki pęknięć i złamań są poddawane dokładnym oględzinom celem stwierdzenia ich przyczyny i odnotowane w protokole badania.

 • Próba rozciągania

  Polegają na określeniu wytrzymałości na rozciąganie całego złącza spawanego (złącze doczołowe) lub samej spoiny (złącze krzyżowe ze spoinami pachwinowymi). Próby rozciągania próbek przeprowadza się na maszynie wytrzymałościowej ZD-40 o zakresie pomiarowym 4kN – 400kN. Kryteria oceny przeprowadzonych badań statycznego rozciągania określone są w każdej z norm przedmiotowych podlegających wytrzymałości dla danego gatunku materiału. Wszystkie próbki zerwane w spoinie poddawane dokładniejszym oględzinom celem stwierdzenia przyczyny ich niewłaściwego zerwania.

 • Badanie twardości

  Polega na wciskaniu diamentowego wgłębnika sondy w badany materiał, do czasu spowodowania odkształceń plastycznych trwałych. Istotny jest fakt przygotowania powierzchni badania, gdyż jej stan ma wpływ na uzyskiwane wyniki. Zastosowanie takiej metody gwarantuje dużą dokładność pomiaru oraz szeroki zakres materiałów o różnych właściwościach do pomiaru.

 • Badanie makroskopowe

  Badania makroskopowe polegają na oględzinach próbki wytrawionej lub niewytrawionej okiem nieuzbrojonym, bądź przy kilkukrotnym powiększeniu (max. 30x), celem wykrycia niezgodności na przekroju poprzecznym złącza spawanego. Zakres badań określają Polskie Normy, przepisy Dozoru Technicznego i wymogi Zleceniodawcy. Próbkę należy szlifować na szlifierce do zgładów metalograficznych, na mokro papierami ściernymi o ziarnistości od 80 do 600. Następnie trawić odczynnikami odpowiednimi dla danego gatunku materiału, płukać w spirytusie i suszyć. Ostatecznie wykonać powiększone zdjęcia próbki oraz dokonać oceny do dokumentacji wykonania badań metalograficznych.

 • Badanie udarności

  Badanie udarności charakteryzują odporność badanego materiału na pękanie w wyniku obciążania dynamicznego, czyli przy użyciu dużej siły w krótkim czasie. Do prób udarności używa się próbek materiałów z nacięciem (w kształcie U lub V), które, oparte na podporach, uderzane są młotem wahadłowym Charpy’ego po przeciwnej stronie do nacięcia. Wynikiem próby udarności jest praca młota potrzebna do złamania próbki w stosunku do jej przekroju w miejscu nacięcia karbu. Kryteria oceny przeprowadzonych prób udarnościowych określone są w normach przedmiotowych lub atestach